Általános Szerződési Feltételek PDF Nyomtatás E-mail

PRO Kreatív Fotólabor - Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A honlap üzemeltetője a HPIX Kereskedelmi Kft (továbbiakban: "HPIX")

Székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.

Adószáma: 14824441-2-13

Cégjegyzékszám: 1309129937

 

 

Elérhetőségeink:

Központi üzlet, ügyfélszolgálat:
HPIX Kreatív Fotólabor, Auchan Budaörs Üzletközpont, 2040 Budaörs, Sport u 2-7

Telefon: (70) 321 1156

E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Preambulum

 

A HPIX Kereskedelmi Kft a papírfényképek és egyéb fotós termékek készítésére alkalmas fotólabort üzemeltet saját eszközeivel, saját telephelyén. A laborban készíthető termékeket - egyebek mellett - a prolab.kreativfotolab.hu címen elérhető internetes felületen (továbbiakban "Felület") át értékesíti.

 

A HPIX által kínált, jelen ÁSZF hatálya alatt értékesített termékek a megrendelők által feltöltött fotók (digitális fájlok) alkalmazásával a fotólaborban előállított egyedi termékek, melyek jellemzően a kép valamilyen hordozóanyagra (papír, vászon, műanyag…) felvitt formájaként jelenik meg (továbbiakban: "termék").

  1. 1. Az ÁSZF alkalmazása

1.1.     HPIX, mint Vevővel szerződő fél felel teljesítéséért.

1.2.     Jelen ÁSZF - ellenkező értelmű írásos megállapodás híján - HPIX minden olyan szállítására és szolgáltatására vonatkozik, melyet a vele szerződésre lépő fél (továbbiakban: "Vevő") a Felületen keresztül kezdeményez, abban az esetben is, ha Vevő saját kidolgozott általános szerződési feltételekkel rendelkezik.

 

  1. 2. A szerződés létrejötte

2.1.      HPIX a megrendelhető termékek és szolgáltatások választékát, azok leírását és pontos, Általános Forgalmi Adóval növelt árát a Felületen teszi közzé.

2.2.     Vevő a Felületen keresztül regisztrációt kezdeményezhet annak érdekében, hogy olyan ügyfélazonosítóhoz jusson, mely révén HPIX-tól termékeket ill. szolgáltatásokat rendelhet. HPIX fenntartja a jogot Vevő regisztrációjának megtagadására, illetve a korábban regisztrált Vevő ügyfélazonosítójának törlésére (érvénytelenné tételére).

2.3.     Vevő a megrendelni kívánt termékeket/szolgáltatásokat a Felületen keresztül rendeli meg. E rendeléssel HPIX és Vevő között szerződéses viszony jött létre. A fogadott megrendelésről HPIX a Vevő által megadott elektronikus levélcímre visszaigazolást küld. A visszaigazoló levél elmaradása (technikai ok, vagy tévesen megadott levélcím miatt) nem jelenti HPIX részéről a szerződés el nem fogadását, és nem jogosítja fel Vevőt a szerződéstől való elállásra.

2.4.     HPIX minden elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Felületen a termékekkel illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban közölt információk pontosak és teljesek legyenek, azonban ezek pontosságára és teljességére nem vállal garanciát. Vevő jogosult minden következmény és további  kötelezettség nélkül elállni a szerződéstől abban az esetben, ha a Felületen a rendelt termékre/szolgáltatásra vonatkozó információk illetve adatok a valóságtól illetve az adott időpontban teljesíthetőtől érdemben eltérnek.

 

  1. 3. Minőségi kitételek

3.1.     A jelen ÁSZF hatálya alatt nyújtott szolgáltatások illetve az ezek révén készített termékek minősége nagymértékben függvénye a Vevő által feltöltött kép-fájlok minőségének. Minőség alatt értjük (nem kizárólagosan) azt is, hogy az adott termékhez feltöltött kép-fájl a termék elkészítéséhez alkalmas arányokkal és felbontással rendelkezik-e.

3.2.     Amennyiben a feltöltött kép-fájl a kiválasztott termék méretarányaival nem azonos méretezésű, úgy HPIX saját belátása és legjobb tudása szerint elkészíti az eredeti kép-file olyan kivágását, mely megfelel a rendelt termék méretarányainak.

3.3.     HPIX nem tehető felelőssé az elkészült termékek minőségi problémái miatt akkor, ha ezek a felöltött kép-fájlok minőségi problémái, illetve a 3.2 pont szerint általa végzett korrekció Vevő elképzelésének nem megfelelőségével kapcsolatban keletkeztek.

3.4.     HPIX az elvárható mértékben törekszik arra, hogy az általa nyújtott szolgáltatások illetve az általa szállított termékek megfeleljenek az elvárható és az ígért minőségnek. Amennyiben ez Vevő megítélése szerint HPIX (vagy alvállalkozója) felé felróható ok miatt nem teljesült, Vevő jogosult a szerződéstől minden további kötelezettség nélkül elállni.

 

  1. 4. Teljesítési határidő

4.1.     A HPIX által közölt teljesítési időpontok tájékoztató jellegűek, melyek előre nem látható okok, így pl. a nyersanyagok rendelkezésre állása vagy technikai akadályok esetén módosulhatnak. A tájékoztató jellegú szállítási idpontotkhoz képest késedelmesen történt szállításokért ill. a késedelemből eredő károkért HPIX felelősséget nem vállal. Ha a HPIX a szállítással a közölt szállítási időponthoz képest több, mint 6 (hat) napos késedelembe esik, úgy a Vevő minden következmény nélkül egyoldalúan elállhat a szerződéstől.

 

  1. 5. Átadás-átvétel, minőségi, mennyiségi kifogások

5.1.     A megrendelt termékek átvétele Vevő választása szerint HPIX valamely telephelyén, vagy a Vevő által megjelölt szállítási címen történhet.

5.2.     HPIX a termék átvételével megbízott személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

5.3.     Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket a HPIX-el közölni. Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak.

 

  1. 6. Fizetési feltételek

6.1.     A Vevő által megrendelt termékek/szolgáltatások ellenértékét Vevő - saját, a Felületen megjelölhető választása szerint - előzetes banki átutalással, vagy személyes átvétel esetén az átvétel helyén, kiszállítás esetén az átadó futárnál utánvéttel egyenlítheti ki.

6.2.     Vevő egyoldalúan nem jogosult a számla végösszegének csökkentett kiegyenlítésére, vagy saját követelésének a számla értékébe való beszámításába. Abban az esetben, ha bármilyen indokkal a szállított áru egy részét nem kívánja átvenni, úgy ezt a teljes szállítmány visszautasítása mellett jeleznie kell HPIX felé, aki az átvenni kívánt szállítmány-részre vonatkozó számlát állít ki.

 

  1. 7. Elállás

7.1.     Vevő jogosult a szállított termékek átvételét (és a számla kifizetését) megtagadni abban az esetben, ha a szállított termék minősége nem felel meg az elvárható színvonalnak. Kivételt jelent ezen elállási jog gyakorlása alól az, ha a termék nem megfelelő minősége a Vevő által feltöltött kép tulajdonságai miatt állt elő.

7.2.     A szerződéstől való elállás esetén HPIX visszatéríti Vevő az elállás tárgyát képező rendelésre előlegként kifizetett vételárát. Ezen túlmenően egyik fél sem léphet fel a másikkal szemben költségtérítés, kárpótlás, kártérítés vagy bármi egyéb címen megfogalmazott követeléssel.

 

  1. 8. Felelősség

8.1.     HPIX nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítéséből erednek, így különösen nem felel elmaradt haszonért vagy a Vevőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért.

 

  1. 9. Adatvédelem és adatkezelés

9.1.     Vevő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelés teljesítéséhez  szükséges személyes adatait adathordozókon rögzítsék. Vevő  kifejezetten hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez és használásához.

9.2.     HPIX kijelenti, hogy a Vevőtől a regisztráció során kapott személyes adatokat kizárólag a szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges célból kezeli. Vevő jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozatot tesz arról, hogy ehhez a kezeléshez hozzájárulását adja. HPIX a megszerzett személyes adatokat harmadik fél részére nem adja át. A személyes adatokat a hozzájáruló az ÁSZF elfogadásával tett nyilatkozat visszavonásáig kezeli.

9.3.     HPIX valamennyi megszerzett adatot bizalmasan kezel. Vevőt megilleti hozzájárulásának a jövőre nézve való visszavonásának joga. Visszavonás esetén HPIX kötelezi magát Vevő személyes adatainak azonnal törlésére.

9.4.     A Vevő által feltöltött kép-adatokat HPIX bizalmasan kezeli, és Vevő kifejezett kérése nélkül a feltöltés után legfeljebb 10 nap múlva automatikusan törli.

9.5.     Az adatkezelés a Ptk. 83. §., a személyes adatok védelméről szóló 2003. évi XLVII. tv.-el módosított 1992. évi LXIII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. figyelembevételével történik.

 

  1. 10. Záró rendelkezések

10.1. HPIX az ÁSZF-t a Vevők számára a PRO Kreatív Fotólabor hivatalos honlapján (www.kreativfotolab.hu) teszi közzé.

10.2. A HPIX az ÁSZF esetleges módosításait a 10.1. pontban megjelölt helyen ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket a HPIX a PRO Kreatív Fotólabor hivatalos honlapján való közzététel időpontját követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza.

10.3. A Vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja. Az ÁSZF alkalmazására vonatkozó figyelmeztetés a HPIX valamennyi számláján és a megrendelés írásbeli vagy elektronikus úton történő visszaigazolásán is olvasható.

10.4. A Vevő szerződésből származó jogai kizárólag a HPIX hozzájárulásával ruházhatóak át.

10.5. Amennyiben a HPIX és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita keletkeznék, úgy a Felek - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Budaörsi Városi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

10.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az alkalmazandók.

10.7. Az ÁSZF egyes pontjainak vagy rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét.

10.8. Jelen ÁSZF 2013. június hó 23. napján lép hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.

 

 

Diószeghy Zoltán
ügyvezető
HPIX Kft

 
Bejelentkezés
Kapcsolat
HPIX Kereskedelmi Kft
2040 Budaörs, Gyár u. 2
hpix@hpix.hu
[+36 20] 356 5550
[+36 20] 938 2432